Zenfolio | Jonas Sundberg | Reduce computer time - increase shooting time- 10 tips (re-published)

Reduce computer time - increase shooting time- 10 tips (re-published)

November 15, 2014  •  Leave a Comment

Picture work at the computer can for sure be creative and fun - but if you want to increase the share of shooting time and reduce the time you are sitting still and staring at the screen - here are 10 tips. 

1. Make fewer exposures! 
Exposures are free with digital cameras, so it is easy to overdo it. This give you many additional hours behind the computer screen, by selecting and checking the pictures.  With static motifs, you can however easily make the selection during photographing, and erase the bad ones directly. You may be able to save as few as three exposures per image idea. It also leaves more space on the memory card.
 
2. Make the composing ready...
...before pressing the button. Look carefully in the viewfinder what is in the picture, so you will not have to discover it later. Move around, change the angle, or zoom carefully, until you get rid off the garbage, such as lampposts, signs, litter, or what ever you don´t want to be visible in the picture. (just do not forget to keep an eye on traffic or dangerous obstacles). In photoshop it will maybe take a half an hour to remove it - if you do it before you shoot, it may take just a few seconds
 
3. Wait.
Wait until the car or the person passed or are in the correct position in the picture. Is it an important subject that is likely to fade from the picture, it is better to skip this tip and shoot more exposures. Otherwise wait until the hiker is right positioned on the footpath, or until the bird is more visible in the sky. 
 
4. Accurate exposures
With accurate exposures you avoid too bright or too dark areas, which removes the details in the picture. Review your exposure on the camera screen and adjust the settings -so you will not have to work so much with them later. A histogram is a tool on the camera screen using stacks to help you to control the tones. Learn how to use it, if you like it - but I personally prefer the "blink". It's a feature, on many models, that warns you on the screen, by blinking, if you have too bright parts of the image.
 
5. Clean the sensor
Do you sometimes have small dark dots, in your pictures, in the sky for an example? They are caused by dust on the camera sensor and are very time consuming to remove from each image. Clean the sensor instead, it goes much faster. Personally I use a bellows, such as cleaning the ears with, to blow away the dust with. There are also cleaner with cloth and spatulas that you buy at the photo store. But it can be costly if you do not know what you do, it is quickly made to accidentally scratch the sensor. Sometimes you need to take it to a service point, to really get it clean. If you have no chance, to clean the sensor, for the moment, you can hide the dots by shooting on larger apertures (lower number). On my camera, with full frame sensor,  I stay on max f5:6. You can also plan the image, so that the dots do not end up on a flat surface, in the image as the sky, but in among the detail parts as grass, gravel, branches, etc. 

6. More RAM-memory 

Get more RAM to your computer, if it is possible. It will work better and with fewer breaks. This and tips 7 and 9, are simple but cost money - but if you can you afford: so do it.
 
7. Faster Hard Drive 
Also, the hard drive can cause it to go slow. Switch to a faster - eg an SSD disk. Your computer dealer can explain more. But first find out if it's possible to...
 
8. ..speed up the computer ... 
.. you already have. You may have enough performance, but other factors are slowing down your computer - viruses, full system disk etc. The reason can be many - google on tips how to speed up, or clean up your computer, or take the help of an expert. Sometimes the speed is changing dramatically when doing this.
 
9.  New Computer? 
But if your computer is old and tired, and you can afford it, it might simply be time for a new one. Then make sure to get good performance from the beginning - good RAM, hard drive and processor. 
 
10. Workflow program 
Use a "workflow program" with which you both develop your files (adjust contrasts, colors, crop, remove noise, and much more), and sort and export them - all in one. I can warmly recommend "Lightroom" from Adobe - but there are others too. Do not open bunch of files to work with them one by one in programs like Photoshop, it will take infinitely more time consuming.
 
"Thats all folk's
Stucked in front of the computer for hours and hours, or out enjoying the autumn with the camera in hand - thats the question.
 
Please disregard my linguistic mistakes. I write in Swedish and translates with Google, and then correct to the best of ability.
 
Svenska

Att arbeta med bilderna framför datorn kan visserligen vara roligt och kreativt men om du liksom jag vill minska det stillasittande datorarbetet och öka fotograferingstiden, följer här 10 tips.

1. Ta färre exponeringar!
Exponeringar är gratis i digitalkameror, därför är det lätt att överdriva antalet. Detta ger många extra datortimmar med urval och kvalitetsbedömning, när du kommer hem. Med statiska motiv som t.ex. stadsvyer eller landskap, kan man däremot lätt göra urvalet på plats och radera direkt i kameran. Du kanske kan spara så få som 3 exponeringar per bild idé. Det ger dessutom fördelen att spara mer plats på minneskortet.
 
2. Komponera klart...
...innan du trycker av. Titta noga i sökaren vad som kommer med, så slipper du upptäcka det framför datorn. Vart rörlig, byt vinkel, eller zooma omsorgsfullt, tills du får bort de störande detaljerna, som t.ex. stolpar, skyltar, skräp mm. (glöm bara inte bort att hålla ett öga på trafiken eller farliga hinder) I photoshop kanske det tar en halvtimme att ta bort t.ex. ett skräp på backen - gör du det innan du fotar, tar det bara några sekunder.
 
3. Vänta ut...
t.ex. personen eller bilen, tills de befinner sig rätt i bilden, innan du trycker av. Är det ett viktigt motiv som riskerar försvinna ur bild, är det dock bättre att skippa detta tips och trycka av fler exponeringar, men annars vänta tills vandraren kommer i rätt position, på gångstigen eller tills fågeln är i en mer synlig position på himlen.
 
4. Noggrannare exponeringar...

...gör att du undviker för ljusa eller mörka, detaljlösa partier, i bilden. Granska dina exponeringar på skärmen och anpassa inställningarna allt eftersom, så slipper du jobba så mycket med dem framför datorn. Histogram är ett hjälpmedel på kameraskärmen som med hjälp av staplar hjälper dig att kontrollera tonerna. Lär dig använda det om du tycker om det - men själv använder jag oftast bara "högdagerblinket". Det är en funktion som varnar dig på kameraskärmen, genom att blinka, om du har för ljusa partier i bilden. 

5. Rengör sensorn

Har du ibland små mörka prickar i t.ex. himlen på bilderna? De är damm på kamerans sensor och är mycket tidskrävande att sitta och ta bort från varje bild. Rengör istället sensorn, det går mycket snabbare. Själv använder jag en bälg, en sådan som man rengör öronen med, för att blåsa bort dammet med. Också rengöringsset med duk och spatlar som man köper på fotoaffären. Men det kan bli kostsamt om du inte vet vad du gör, det är fort gjort att råka repa sensorn. Ibland behöver man lämna in den till ett serviceställe för att verkligen få den ren. Har du ingen möjlighet att rengöra sensorn, för stunden, så kan du tills vidare, tona ner eller helt dölja prickarna genom att fota med större bländare. På min kamera, med fullformatssensor håller jag mig då på max f5.6 - för med större bländare, t.ex  f16 kommer de helt säkert att synas. Du kan också planera bilden så att prickarna inte hamnar mot en jämn yta i bilden som himlen, utan inne bland detaljrika delar som gräs grus, grenar mm - tills du får möjlighet att rengöra den. 

6. Mer minne 
Skaffa mer arbetsminne till datorn, om det finns möjlighet att lägga in mer i just din modell- den kommer att jobba bättre och med färre pauser. Det här och tips 7 och 9 är enkla, fast kostar pengar - men om du har du råd: så gör det.
 
7. Snabbare hårddisk
Också hårddisken kan göra att det går sakta. Byt till en snabbare - t.ex en SSD disk. Din datorhandlare kan förklara mer. Men ta först reda på om du kan...
 
8. snabba upp datorn...
...du redan har. Du kanske har tillräcklig prestanda men andra faktorer saktar ner datorn, t.ex. virus, full systemdisk m.m. Orsaken kan vara många - googla på tips för att snabba upp eller städa datorn eller ta hjälp av en expert. Ibland kan hastigheten ändras dramatiskt, efter städninngen.
 
9.  Ny dator? 
Men om din dator är gammal och trött och du har råd och möjlighet, är det kanske helt enkelt dags för en ny. Se då till att få bra prestanda från början vad gäller punkt 6 och 7, samt vad gäller processorn. 
 
10. Flödesprogram 
Använd ett s.k  "flödesprogram" med vilket du både framkallar dina filer (ordnar kontraster, färger, beskär, tar bort brus och mycket mer) och sorterar och exportera dem - allt i ett. Jag kan varmt rekommendera Lightroom från Adobe- men det finns säkert även andra bra på marknaden. Öppna inte en massa filer för att jobba med dem en och en, i ett redigeringsprogram som Photoshop, det kommer att ta oändligt mycket mer tid i anspråk.

That's all folk's 


Comments

No comments posted.
Loading...